Dilek ve Temenlileriniz İletmek İçin Tıklayınız

Sıkça Sorulan Sorular
Öğrenci Topluluklarına nasıl üye olunur

İsteyen öğrenciler birden fazla topluluğa üye olabilir ancak birden fazla toplulukta yönetim ya da denetim kurulu üyeliği yapamazlar. Üyeliğe e-öğrenci otomasyon sistemi üzerinden başvurulur. Topluluğa giriş yetkisi olan koordinatör ya da başkanın onaylaması sonucunda üyelik aktif olup, başkan tarafından “Üye Kayıt Defterine” kaydı sonucu üyelik resmi olarak gerçekleştirilmiş olur. (http://topluluklar.nku.edu.tr/dokumanlar.php)  

Üyelik nasıl sona erdirilir

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, topluluktan çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkarma, Topluluk Yönetim Kurulunun önerisi ve Topluluk Genel Kurulunun 2/3 çoğunluğunun onayı ile olur. Bu karara karşı üyelikten çıkartılanlar 15 gün içerisinde Üniversite Öğrenci Toplulukları Denetim ve Koordinasyon Kurulu’na itirazda bulunabilirler. Kurul itirazı kesin olarak karara bağlar.

Öğrenci Topluluğu genel kurul toplantısını ne zaman yapmalıdır

Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Ayrıca yeni kurulan Öğrenci Topluluğu kuruluş tarihi itibarıyla 3 ay içerisinde genel kurul toplantısı yaparak zorunlu organlarını (yönetim ve denetim kurulu) oluşturmak zorundadırlar.

Genel kurul toplantısını yapan toplulukların Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gereken belgeler nelerdir

Topluluklar genel kurul toplantısını yaptıktan sonra toplantı tutanağı, toplantıda seçilen zorunlu organların bilgilerini içeren formu (Topluluk Yönetim Kurulu Formu (http://topluluklar.nku.edu.tr/dokumanlar.php) ve o yıl içinde yapacağı faaliyetlerin belirtildiği forumu (Yıllık Faaliyet Raporu Formu http://topluluklar.nku.edu.tr/dokumanlar.php) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teslim etmelidir. Genel kurul toplantısını yapmayan ya da yapıp ilgili belgeleri teslim etmeyen topluluklar faaliyetlere başlayamazlar.

Genel Kurul Toplantısı nasıl yapılır ve kararlar nasıl alınır

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Topluluklar herhangi bir faaliyet yapacakları zaman hangi aşamalardan geçmelidir

Topluluklar toplantı yeter sayısını sağlayıp gerçekleştirmeyi planladıkları etkinliğe dair ayrıntıları görüşerek Etkinlik Başvuru Formunu (http://topluluklar.nku.edu.tr/dokumanlar.php) eksiksiz olarak doldururlar. Daha sonra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, Dekanlık/Yüksekokul öğrenci işlerinden sorumlu birimlere başvurmak ya da Daire Başkanlığına kişisel başvuru yapmak suretiyle, karar defterinin fotokopisini de evrakında bildirerek başvurusunu yapmak zorundadırlar.

Toplulukların faaliyet yapıldıktan sonra Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gereken belgeler nelerdir

Topluluklar etkinlik sonrası faaliyet raporlarını yazılı ve görsel materyallerle dosya halinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teslim etmelidir. (Etkinlik Geri Bildirim Formu http://topluluklar.nku.edu.tr/dokumanlar.php)

Topluluklar faaliyet dilekçelerini Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ne zaman vermelidir

Toplulukların yapacakları etkinliklere dair dilekçeleri 15 gün önceden Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına getirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

İçtüzük değişikliği veya topluluğun feshi hallerinde nasıl toplanır ve kararlar nasıl alınır

İçtüzük değişikliği veya topluluğun feshi hallerinde genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulu nasıl oluşur ve nasıl karar alır

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından açık oylama ile seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu kendi içerisinden bir başkan seçer ve ilk toplantısında görev dağılımını yapar. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir

Yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, disiplin cezası almamış olmaları ve bunları belgelemeleri gerekir.

Denetleme Kurulu nasıl oluşur

Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından açık oylama ile seçilen 3 (üç) asil ve 1 (bir) yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir

Denetleme Kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, disiplin cezası almamış olmaları ve bunları belgelemeleri gerekir.